دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اطلاعات تماس
  مدیر فناوری اطلاعات
 

نام و نام خانوادگی:  وحید صفاری
آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - دفتر مرکزیدانشکده علوم – طبقه اول - فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پست الکترونیكي:     saffariv@yahoo.com       saffari@iaushiraz.ac.ir
تلفن محل کار:  36191245-071