دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مهندس وحید صفاری

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
دانشجوی دوره دکتری مهندسی نرم افزار

تلفن : 071-36191245

پست الكترونیك: saffari@iaushiraz.ac.ir

آدرس سایت : http://teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/saffari