دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مهندس ليلا كارگر

تلفن : 071-36191245

پست الكترونیك: kargar_iaushiraz@yahoo.com