دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس وحید صفاری

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - دانشکده علوم

تلفن : 36191245-071

پست الكترونیك: saffari@iaushiraz.ac.ir

آدرس سایت : http://teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/saffari

 

مسئول شبکه
مهندس زهرا صدق آمیز

کارشناس نرم افزار

تلفن : 36191274-071

پست الکترونیک : sedghamiz@iaushiraz.ac.ir

 

مسئول خدمات ماشینی
مهندس اصغر جاهد

کارشناس ارشد نرم افزار
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی

تلفن : 36191663-071

پست الکترونیک : asjahed@yahoo.com

 

کارشناس آمار

مهندس زهرا محیط

کارشناس نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - دانشکده علوم

تلفن: 36191215-071

پست الکترونیک : zpmohit@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس پریسا حداد

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - دانشکده علوم

تلفن : 36191244-071

پست الکترونیک : parisa_haddad82@yahoo.com

 

کارشناس مسول نرم افزار

مهندس لیلا کارگر

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - دانشکده علوم

تلفن : 36191244-071

پست الکترونیک : kargar_iaushiraz@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس رضا افراه

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - دانشکده علوم

تلفن : 36191266-071

پست الکترونیک : rezaafrah@gmail.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس پروانه درخشان فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار:دانشکده اقتصاد و مدیریت

تلفن : 36191324-071

پست الکترونیک : p.derakhshan82@gmail.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس جواد روستایی

کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تلفن : 36191414-071

پست الکترونیک : j.roosta@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس امیر حیدری منفرد

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - دانشکده علوم

تلفن : 36191266-071

پست الکترونیک : a_heidary82@yahoo.com

 

 

 

کارشناس نرم افزار

مهندس مرضیه دهقانی

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده هنر و معماری

تلفن : ----071

پست الکترونیک : dehghani_1388@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس شاطری

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

تلفن : ----071

پست الکترونیک : shateri.mcse@gmail.com

 

کارشناس نرم افزار

امیر عباس کمالی

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده دندانپزشکی

تلفن : ----071

پست الکترونیک : amiraaks@yahoo.com