دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - ساختمان مدیریت

تلفن : 36191244-071

پست الکترونیک : kargar_iaushiraz@yahoo.com

 

مسئول شبکه
مهندس زهرا صدق آمیز
کارشناسی ارشد کامپیوتر

محل کار: دفتر مرکزی - ساختمان مدیریت


تلفن : 36191274-071

پست الکترونیک : sedghamiz@iaushiraz.ac.ir

 

کارشناس نرم افزار

مهندس پریسا حداد

کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - ساختمان مدیریت

تلفن : 36191244-071

پست الکترونیک : parisa_haddad82@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس رضا افراه

کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - ساختمان مدیریت

تلفن : 36191266-071

پست الکترونیک : rezaafrah@gmail.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس پروانه درخشان فرد

 کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار:دانشکده اقتصاد و مدیریت

تلفن : 36191324-071

پست الکترونیک : p.derakhshan82@gmail.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس جواد روستایی

کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تلفن : 36191414-071

پست الکترونیک : j.roosta@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس امیر حیدری منفرد

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دفتر مرکزی - ساختمان مدیریت

تلفن : 36191266-071

پست الکترونیک : a_heidary82@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

مهندس مرضیه دهقانی

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده هنر و معماری

تلفن : ----071

پست الکترونیک : dehghani_1388@yahoo.com

 

کارشناس نرم افزار

امیر عباس کمالی

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده دندانپزشکی

تلفن : ----071

پست الکترونیک : amiraaks@yahoo.com