دانشگاه آزاد اسلامی شیرازجهت ورود به سامانه آموزش،یکی از لینک های زیر را انتخاب نمائید :

  سرور 1

  سرور 2

  سرور 3