دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 


مهندس زهرا امیدی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار: دانشکده کشاورزی 

تلفن : 36191513-071

پست الکترونیک : omidifardz@gmail.com