دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده هنر و معماری
  معرفی مسئول مرکز
  برنامه کلاسی مرکز
  تماس با ما


مهندس مرضیه دهقانی

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده هنر و معماری

تلفن : ----071

پست الکترونیک : dehghani_1388@yahoo.com