دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

امیر عباس کمالی

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده دندانپزشکی

تلفن : ----071

پست الکترونیک : amiraaks@yahoo.com