دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده اقتصاد و مدیریت
  معرفی مسئول مرکز
  برنامه کلاسی مرکز
  تماس با مامهندس پروانه درخشان فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محل کار:دانشکده اقتصاد و مدیریت

تلفن : 36191324-071

  p.derakhshan82@gmail.com : پست الکترونیک