دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دانشکده فنی و مهندسی
  معرفی مسئول مرکز
  برنامه کلاسی مرکز
  تماس با ما

 

مهندس اصغر جاهد

کارشناس ارشد نرم افزار
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی

تلفن : 36191663-071

پست الکترونیک : asjahed@yahoo.com