دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مهندس شاطری

کارشناسی نرم افزار
محل کار: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

تلفن : ----071

پست الکترونیک : shateri.mcse@gmail.com